Bài viết chuyên sâu

Nâng cao chất lượng góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền
Ngày đăng 01/10/2019 | 10:54  | Lượt xem: 34

Tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 218-QÐ/TW của Bộ Chính trị là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, được nhân dân cả nước đón nhận. Thời gian qua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội phường đã tổ chức nhiều hoạt động góp ý đạt kết quả cụ thể, tạo dấu ấn trong đời sống xã hội.

Tại phường Long Biên, MTTQ, các đoàn thể trong phường đã tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền thông qua nhiều hình thức, như: Hội nghị; hòm thư phản ánh; giao ban công tác định kỳ hằng quý giữa thường trực cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể; đối thoại định kỳ, chuyên đề, các cuộc tiếp xúc cử tri... Nhờ vậy, MTTQ và các đoàn thể đã tập hợp được 500 lượt ý kiến tham gia góp ý vào quá trình xây dựng, ban hành các văn bản, các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, nhất là nội dung liên quan quyền và lợi ích của đông đảo nhân dân, như: Góp ý dự thảo báo cáo đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo nghị quyết HÐND, đề án, kế hoạch của UBND phường,... Hằng năm, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức góp ý định kỳ vào việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên. Tổng hợp, cung cấp các ý kiến góp ý đến cơ quan, đơn vị, cá nhân được góp ý và thông tin kết quả tiếp thu tới chủ thể góp ý.Thông qua hệ thống tổ chức của mình, thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, tổng hợp những kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân để kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chủ trương, chính sách.

Hội nghị đối thoại với người đứng đầu năm 2019

Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường đã thực hiện đối thoại với nhân dân theo quy chế đối thoại; tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, đoàn viên, hội viên… nhằm tháo gỡ khó khăn. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đầy đủ các chủ trương, chính sách của các cấp và địa phương; giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, giữ gìn đoàn kết nội bộ và ổn định tình hình cơ sở. MTTQ phường đã chủ trì tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tháng 9/2019 với nhân dân tại Hội trường UBND phường với trên 200 người dân tham dự và đã có 30 ý kiến tham gia góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền, tập trung một số nhóm vấn đề, như: Công tác cán bộ, về tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, đất đai, thực hiện quy chế dân chủ... Sau khi tiếp nhận ý kiến của MTTQ và các đoàn thể, các cấp ủy đảng, chính quyền đều thể hiện trách nhiệm cao trong xem xét, giải quyết.

MTTQ phường đã phối hợp thường trực HÐND tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử, với trăm lượt cử tri tham gia; ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp và phản ánh kịp thời đến HĐND, với cấp ủy, chính quyền và tại kỳ họp HÐND.

HĐND phường tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

Từ thực tế tổ chức các hoạt động góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền tại phường Long Biên cho thấy: Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ góp ý của một số đoàn thể chính trị - xã hội chưa chủ động; MTTQ còn lúng túng khi xác định nội dung, hình thức góp ý, chưa tổ chức cho nhân dân tham gia nhiều ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy, chính quyền. Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân chưa thường xuyên. Việc góp ý đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền còn có biểu hiện né tránh, nể nang.

Để nâng cao hiệu quả công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền, MTTQ – Các đoàn thể và các bộ phân chuyên môn liên quan cần:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, những nội dung phản ánh, kiến nghị, nhất là trong triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, qua đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

- Thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình cơ sở. Nghiêm túc, cầu thị trong tiếp thu các ý kiến góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm cải tiến và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đối thoại