thường trực HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN

Hội đồng nhân dân phường gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường, được quy định rõ tại (điều 61) Luật tổ chức chính quyền địa phương như sau:

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường.

2. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó ban của Hội đồng nhân dân phường; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường.

3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

5. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân phường bầu theo quy định tại điều 88 và điều 89 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

6. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân phường và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân phường xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

7. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường.

II. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân phường

1. Thường trực HĐND phường gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND. Chủ tịch HĐND phường có thể hoạt động chuyên trách, Phó Chủ tịch HĐND phường hoạt động chuyên trách.

 2. Hội đồng nhân dân phường thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân phường gồm có Trưởng ban, một phó Trưởng ban. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân phường hoạt động kiêm nhiệm.

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2016-2021

          1. Đồng chí Ngô Văn Phách - Ủy viên BTV - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

  

Nhãn

                                        

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG  KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2016-2021

          * Ban pháp chế

          1. Đồng chí Nguyễn Đức Hà         Phó chủ tịch UBMTTQ. Phó Trưởng ban

          2. Nguyễn Văn Thuỵ                       Tổ trưởng tổ dân phố số 1

          3. Đồng chí Đào Thị Thu Hương    Hiệu trưởng trường Mầm Non   Ủy viên

          4. Đồng chí Hoàng Thị Thủy              Cán bộ dân số.  Ủy viên

          5. Đồng chí Nguyễn Văn Úy               Bí thư chi bộ.  Ủy viên

          * Ban kinh tế - xã hội

          1. Đồng chí Trần Thị Hiên            Đảng ủy viên - Bí thư Đoàn thanh niên. Trưởng ban

          2. Đồng chí Ngô Tuấn Ngọc            Công chức địa chính - xây dựng.  Phó Trưởng ban

          3. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai        Công chức tài chính, kế toán.  Ủy viên

          4. Đồng chí Phùng Phương Thảo            Phó chủ tịch Hội LHPN.  Ủy viên

          5. Đồng chí Đặng Thị Thanh Hồng      Trạm trưởng trạm y tế.  Ủy viên

         * Các tổ đại biểu HĐND có 04 tổ

          1. Bà Nguyễn Thuý Nga          - Tổ trưởng tổ Hội đồng số 1 (TDP số 1,2,3)

          1. Ông Đinh Văn Tòng            - Tổ trưởng tổ Hội đồng số 2 (TDP số ,6,7,9,10,11)

          3. Bà Trần Thị Làn                  - Tổ trưởng tổ Hội đồng số 3 (TDP số 12, 14, 23)

          4. Bà Lưu Thị Minh Tiến          - Tổ trưởng tổ Hội đồng số 4 (TDP số 16,19, 20, 22)