thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
144/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 4 năm 2019 03/05/2019
105/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 01/04/2019
100/KH-UBND kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 27/03/2019
110/UBND-VP Công văn báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 3/2019 25/03/2019
80/UBND-VP Công văn V/v đề nghị khen thưởng thành tích cao 11/03/2019
79/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 02 năm 2019 01/03/2019
35/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 01 năm 2019 28/01/2019
31/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhân danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2018 24/01/2019
39/UBND-TĐKT Công văn v/v đăng ký thi đua, xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2019. 24/01/2019
30/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng” trên địa bàn phường Long Biên năm 2019 22/01/2019
05/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2018 10/01/2019
385/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 12 năm 2018 27/12/2018
349/QĐ-UBND về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 10 năm 2018 05/11/2018
310/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 9 năm 2018 03/10/2018
290/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 8 năm 2018 31/08/2018
290/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 8 năm 2018 31/08/2018
289/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Long Biên 31/08/2018
269/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7 năm 2018 04/08/2018
240/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 06 năm 2018 02/07/2018
258/UBND-HĐTĐKT Công văn V/v báo cáo kết quả rà soát danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2018 18/06/2018