Thông báo

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo phường Long Biên cuối năm 2017
Ngày đăng 10/10/2017 | 11:10  | Lượt xem: 2089

Căn cứ Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 11/08/2017 của UBND quận Long Biên về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017; Căn cứ biên bản họp dân tại các tổ dân phố trên địa bàn, biên bản họp BCĐ trợ giúp người nghèo phường về bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017.

UBND phường Long Biên thông báo việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận  nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo  trên địa bàn phường cuối năm 2017 cụ thể sau:

1. Đối tượng niêm yết

 Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

  • Danh sách hộ nghèo: 26 hộ nghèo với 81 nhân khẩu
  • Danh sách hộ cận nghèo: 24 hộ với 76 nhân khẩu
  • Danh sách hộ thoát nghèo: 03 hộ với 10 nhân khẩu
  • Danh sách hộ thoát cận nghèo: 2 hộ với 5 nhân khẩu

 (Có danh sách cụ thể  kèm theo)

2. Thời gian niêm yết:

- Từ ngày 05/10/2017 đến hết ngày 13/10/2017.

3. Địa điểm niêm yết:

- Tại trụ sở UBND phường;

- Trang thông tin điện tử phường;

- Tại các tổ dân phố (nhà văn hóa tổ dân phố, bảng tin của tổ dân phố);

- Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh phường.

UBND phường Long Biên đề nghị các tổ dân phố tổ chức thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở Nhà văn hóa, bảng tin các tổ dân phố theo đúng tiến độ thời gian nêu trên.

 Sau thời gian niêm yết công khai các hộ gia đình, cá nhân, tổ dân phố thống nhất và không có ý kiến khiếu nại về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo UBND phường Long Biên lập biên bản kết thúc công khai, tổng hợp báo cáo số liệu hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn tiếp cận nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 về phòng Lao động thương binh xã hội quận Long Biên./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy-HĐND-UBND phường;

- Các tổ dân phố;

- Đài truyền thanh phường;

- Lưu: VT (           ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TICH

 

 

(Đã kỹ)

 

 

Nguyễn Trung Kiên