Thông báo

Về việc đăng ký lắp đặt biển chỉ dẫn trên địa bàn phường Long Biên năm 2018.
Ngày đăng 04/04/2018 | 14:33  | Lượt xem: 333

Thông báo số 319/TB-UBND ngày 04/4/2018 của UBND phường Long Biên, xem chi tiết tại đây.

Văn bản số 69/TTPTQĐ ngày 27/3/2018 và hướng dẫn 08/HD-UBND ngày 23/8/2018 của UBND quận Long Biên, xem chi tiết tại đây